ตอนที่ 6: แหล่งเพชรที่สำคัญของโลก และในไทย

แหล่ง “เพชร” ที่สำคัญของโลกอยู่ที่ใดบ้าง

ประเทศไทยมี “แหล่งเพชร” หรือไม่ มีการทำเหมืองเพชรในไทยหรือเปล่า

“เพชร” ของไทยสวยงามเหมือนของนอกหรือไม่

 

ฟังคำตอบกันได้จาก อ.ดร. สมฤดี สาธิตคุณ

รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์