โรคการกินผิดปกติ หรือ Eating Disorders คืออะไร
มีลักษณะหรืออาการอย่างไร และมักเกิดกับผู้ป่วยในวัยใด
พบกับ ผศ.พญ. รัศมน กัลยาศิริ
จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย