นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว

  1. ทั่วไป

SiamReview.com เคารพสิทธิส่วนบุคคลของทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ตอนนี้ ทางเราต้องการเรียนให้ท่านทราบถึงประเภทข้อมูลที่ SiamReview รวบรวมและแจ้งให้ทราบว่าเรานำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้อย่างไร ท่านยังจะได้เรียนรู้วิธีการที่ SiamReview ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการลบข้อมูลดังกล่าวนี้ SiamReview ได้รวบรวมข้อมูลเข้าระบบและใช้ข้อมูลเหล่านี้โดยเป็นไปตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลตามความดูแลของหน่วยงานประมวลผลข้อมูลในแต่ละประเทศ ทางเราทำถูกวิถีทางเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีการละเมิดข้อบังคับดังกล่าว

นโยบายการรักษาความปลอดภัยมิอาจบังคับใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมจากไฮเปอร์ลิงค์ในหน้าเว็บไซต์ของ SiamReview

  1. การรวบรวม ใช้งานและดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคล

เรารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหนึ่งๆ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการประมวลผลและการใช้งานเท่านั้น เมื่อท่านตกลงใจกรอกข้อมูลด้วยตนเองหรือแสดงความยินยอมพร้อมใจ ในการทำเช่นนั้น ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการใช้งานดังต่อไปนี้

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลบางส่วนจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหารระบบและสถิติรวมถึงการสำรองข้อมูลเหล่านี้ ข้อมูลดังกล่าว กล่าวคือ ชื่อของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน ในบางกรณีอาจรวมถึงรหัสไอพี เอ็ดเดรสของท่าน เวอร์ชั่นของบราวเซอร์ ซอฟแวร์ที่ท่านใช้ ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้เข้าเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ที่ท่านกำลังใช้ตอนเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ที่ท่านเปิดชมพร้อมกับเว็บไซต์ของเรา และคำที่ท่านใช้พิมพ์เพื่อค้นหาเว็บไซต์ของเรา ในบางกรณี ข้อมูลเหล่านี้อาจช่วยให้อนุมานเกี่ยวกับลักษณะของผู้เข้าชมเว็บไซต์ในบางท่านได้ อย่างไรก็ตามการเก็บข้อมูลในลักษณะนี้จะไม่เกี่ยวเนื่องไปถึงข้อมูลเฉพาะของตัวบุคคล ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกใช้โดยไม่ระบุตัวตน หากเฮงเค็ลถ่ายโอนข้อมูลแก่ผู้ให้บริการภายนอก จะมีการใช้มาตรการด้านเทคนิคและการจัดการเพื่อรับรองว่าการถ่ายโอนข้อมูลเป็นไปตามข้อบังคับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านสมัครใจที่จะบอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเอง ทางเราจะไม่ใช้ ประมวลผล หรือถ่ายโอนข้อมูลเหล่านั้นเกินขอบเขตที่ได้รับอนุญาตโดยการให้ความยินยอมของท่านเอง นอกจากนี้เราจะถ่ายโอนข้อมูลของท่านต่อเมื่อเราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามคำสั่งอย่างเป็นทางการหรือคำสั่งศาลเท่านั้น

หากมีการเปลี่ยนแปลง “นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว” ใดก็ตาม จะมีการแจ้งผ่านทางเว็บไซต์นี้เพื่อให้ท่านตรวจสอบได้ตลอดเวลาว่าทางเราเก็บข้อมูลอะไรไว้บ้างรวบรวมและใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร

  1. การรักษาความปลอดภัย

SiamReview จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างปลอดภัย และใช้มาตรการป้องกันทุกประเภทเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ให้สูญหาย ถูกละเมิด หรือเปลี่ยนแปลงโดยพลการ

  1. การติดตามจัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้จัดเก็บและบันทึกข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการให้บริการที่ดีที่สุด ข้อมูลเหล่านี้อาจถูกนำไปใช้สร้างนามแฝงขึ้นได้ อาจมีการตั้งค่าคุกกี้ส์

หากไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ จะไม่ถูกนำไปใช้ระบุตัวตนผู้เข้าเยี่ยมชมและไม่ถูกนำไปรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ถือครองนามแฝง