บทบาทของแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นอย่างไร
มีความสำคัญอย่างไรต่อชุมชนและสังคม
เป็นสาขาที่แตกต่างจากอายุรแพทย์หรือไม่ อย่างไร

ฟังนายแพทย์เฉลิมพล กิจชระโยธิน
แพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
จากศูนย์การแพทย์ RSU Medical Center
บอกเล่าให้เราฟังโดยละเอียด

 

บทบาทของเวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีความสำคัญมากในระดับประเทศ

ในต่างประเทศ เมื่อเจ็บป่วย ต้องไปพบกับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวก่อนเพื่อวินิจฉัยโรคก่อนส่งแพทย์เฉพาะทาง

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวต้องทำงานเชิงรุกด้วย แพทย์ในต่างจังหวัดจะลงไปเยี่ยมครอบครัวและชุมชน

 

เวชศาสตร์ครอบครัวต่างกับอายุรกรรมอย่างไร

เวชศาสตร์ครอบครัวจะดูในวงกว้าง ภาพรวม

อายุรกรรมจะมีแบ่งแขนงย่อยออกไป เช่น อายุรกรรมโรคหัวใจ อายุรกรรมโรคทรวงอกและปอด อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร อายุรกรรมระบบประสาท