โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดจากสาเหตุใด มีปัจจัยเสี่ยงจากอะไรได้บ้าง ภาวะไขมันในเลือดและความดันโลหิตสูงเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน การสูบบุหรี่มีส่วนทำให้เกิดโรคได้หรือไม่

พบกับ ผศ.พญ. อิงอร อรุณากูร
อายุรแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ