“โรคกระดูกพรุน ตอนที่ 9: ค่ารักษาพยาบาล”

โรคกระดูกพรุน เป็นหนึ่งในภัยเงียบที่เกิดขึ้นได้ในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้หญิง
หากเป็นแล้ว ก็ควรต้องรักษา มิฉะนั้นอาจเกิดความเสี่ยงกระดูกหักได้ง่าย
แล้วค่ารักษาพยาบาลล่ะ จะมากน้อยเพียงไร
สิทธิการรักษาพยาบาลครอบคลุมหรือไม่

ฟังคำตอบได้จากรศ.นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์