Home Japan 2010 Shirakawa-ko

Shirakawa-ko

Nikko
… and their feet …