Home Tags กล้ามเนื้อหัวใจตาย

Tag: กล้ามเนื้อหัวใจตาย

หลอดเลือดหัวใจ ตอนที่ 8: สิทธิการรักษา / สถานการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจในปัจจุบัน

หากต้องเข้ารับการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ เราจะใช้สิทธิการรักษาพยาบาลอะไรได้บ้าง? สิทธิของเราที่มีครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลมากน้อยแค่ไหน เราต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือไม่? สถานการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจในประเทศไทยเป็นอย่างไร? เราเป็นผู้ป่วยที่เข้าข่ายโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือไม่? ถ้าปล่อยทิ้งไว้ ไม่เข้ารับการรักษา จะเกิดอะไรขึ้น!? โดย ผศ.พญ. อิงอร อรุณากูร อายุรแพทย์โรคหัวใจ จากศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ