Home Tags กวีเอกของโลก

Tag: กวีเอกของโลก

วันสุนทรภู่

มาเอ๋ยมานุด ประเสริฐสุดตรงที่มีภาษา เก็บเก่าเกลากลั่นภูมิปัญญา สืบทอดกันมาเป็นพันปี มานุดเด็กต้องเพียรเรียนภาษา ท่องคำมานุดครู ชื่อ "ภู่" นี้ เขาคิดเด่นเขียนเด่นเป็น"กวี" อ่านเพราะดีสนุกได้คติพจน์