Home Tags การบอกอายุ

Tag: การบอกอายุ

ราชาศัพท์ในการบอกอายุ

ที่จริง "พระชนมพรรษา" ไม่ได้แปลตรงตัวว่า "อายุ" แต่แปลว่า "ปีแห่งพระชนม์" หรือ "จำนวนปีแห่งพระชนม์" เพราะ "พรรษา" แปลว่า ปี "พรรษา" นี้ก็คือคำเดียวกับ "วรรษ" เช่นในคำว่า ทศวรรษ (10 ปี) ศตวรรษ (100 ปี) แล้วยังแปลว่า "ฝน" หรือ "ฤดูฝน" ด้วย แบบที่เราเรียก "เข้าพรรษา - ออกพรรษา" ซึ่งหมายถึงช่วงระยะเวลา 3 เดือนในฤดูฝน ด้วยความที่ใน 1 ปีเรามีฤดูฝน 1 ครั้ง และฤดูฝนก็เป็นฤดูสำคัญเพราะเป็นช่วงเวลาที่เราได้ทำการเกษตร เราจึงใช้คำว่า "ฝน" ในความหมายว่า "ปี" เช่น "18 ฝน" หมายถึงฤดูฝน 18 ครั้ง ซึ่งก็เท่ากับ "18 ปี" นั่นเอง