Home Tags คิว สุวีระ บุญรอด

Tag: คิว สุวีระ บุญรอด

กันและกัน

ถ้าบอกว่าเพลงนี้ แต่งให้เธอ เธอจะเชื่อไหม มันอาจไม่เพราะ ไม่ซึ้งไม่สวยงาม เหมือนเพลงทั่วไป Do you believe this song is Written for you? It may not sound so beautiful Like others do