Home Tags คุณสมบัตินักแปล

Tag: คุณสมบัตินักแปล

ป๋อม นรินทร์ “The Voice” Behind Beautiful Songs ตอนที่ 10: คุณสมบัติของผู้แปลเพลง

ฟังคุณ "ป๋อม นรินทร์" ผู้ถ่ายทอดเพลงจากละครเวทีเรื่อง The Sound of Music แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการแปลเพลงมาก็เยอะแล้ว ทีนี้ถ้าเราอยากจะลองแปลเพลงเองบ้างล่ะ นอกจากจะต้องมีความสามารถทางภาษาแล้ว จำเป็นไหมว่าต้องร้องเพลงเก่งด้วย? ลองมาฟังกัน!