Home Tags ชิงไก มาโกโตะ

Tag: ชิงไก มาโกโตะ

Your Name

เป็นหนังที่ "บอกเล่าเรื่องของ 'ตัวตน' และ 'ความสัมพันธ์' ของมนุษย์ ที่เกี่ยวพันกับ 'เวลาและสถานที่' ใน 'มิติ' ต่างๆ บนพื้นฐานของ 'วิถีชีวิต' และ 'ความเชื่อ' ทั้งในรูปแบบตรงไปตรงมาและในรูปสัญลักษณ์" หรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายขึ้น มันก็คือคำจำกัดความของ 'ชีวิต' ในแง่มุมที่เราอาจจะไม่เคยสังเกตเห็นหรือพิจารณาให้ลึกซึ้งมาก่อน