Home Tags ทำบุญ

Tag: ทำบุญ

ให้

การให้อยู่คู่กับสังคมเรามานาน เราเชื่อในเรื่องให้แล้วได้บุญ เราจึงชอบให้สิ่งของ เมื่อเราอยากได้บุญ เราจึงมักให้กับพระ เราเรียกทำบุญ หรือให้ผู้ยากไร้ เราเรียกบริจาค