Home Tags รัฐวิสาหกิจ

Tag: รัฐวิสาหกิจ

งบประมาณ ไอติม รัฐบาล ตอนที่ 2: รัฐวิสาหกิจ เครื่องดื่มชั้นดีรสเลิศ

นอกเหนือจากงบประมาณปกติซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ยังมีเงินนอกงบประมาณที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแล และรับผิดชอบภายใต้นโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีวงจรงบประมาณมากกว่างบประมาณปกติถึง 2 เท่าตัว โดยมีองค์กรของรัฐและหน่วยงานของรัฐทำธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของเป็นหน่วยงานปฏิบัติ เรียกกันว่า รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เป็นผู้กำกับดูแลและบริหาร