Home Tags สหกรณ์นอกภาคการเกษตร

Tag: สหกรณ์นอกภาคการเกษตร

สหกรณ์ขุมทรัพย์ 2 ล้านล้านบาท

สหกรณ์ คือ องค์การของกลุ่มบุคคลซึ่งรวมตัวกันโดยสมัครใจ เพื่อดำเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามหลักประชาธิปไตยเพื่อสนองความต้องการ(อันจำเป็น) และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สหกรณ์การเกษตรของไทยแห่งแรกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2459 ชื่อว่าสหกรณ์วัดจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก มีขนาดเล็กในระดับหมู่บ้าน ต่อมาแพร่หลายมากขึ้น จนแยกออกเป็น 7 ประเภทเพื่อให้เป็นระบบสหกรณ์มากขึ้น