Home Tags Diana

Tag: Diana

Diana

ตรงข้ามกับชีวิตที่วุ่นวายและซับซ้อนของไดอาน่า เจ้าหญิงแห่งเวลส์ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนกว่าค่อนโลก หนังเรื่อง Diana กลับดำเนินไปอย่างเรียบๆ นำเสนอภาพชีวิตช่วงสองปีสุดท้ายของไดอาน่าอย่างไม่ตัดสินความถูก-ผิด