Home Tags Email

Tag: email

5 หลักง่ายๆ ในการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ

5 หลักง่ายๆ ในการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษโดยให้ผู้รับสารเข้าใจสิ่งที่ต้องการสื่อได้มากที่สุด หรือสามารถจับประเด็นสำคัญได้ในเวลาอันสั้น