Home Tags Scenery

Tag: scenery

New Zealand (2012)

ท้องฟ้าที่นี่เป็นฟ้าที่คุณไม่มีทางได้เห็นในประเทศไทย หรือแม้แต่ยุโรปหลายๆ ประเทศที่ไปมา มันเป็นสีฟ้านั่นแหละ แต่ใสและเป็นฟ้าที่ถูกผสมได้อย่างสวยงามที่สุด นี่อาจจะเป็นผลจากการที่นิวซีแลนด์มีพระราชบัญญัติการจัดการทรัพยากร (Resource Management Act) เริ่มบังคับใช้ในปี 1991 ซึ่งนับได้ว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกของโลกที่จัดการเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้ไม่มีม่านมลพิษเจือปนอยู่ในบรรยากาศเมฆที่นี่ก็มีลักษณะแปลกๆ คือยาวเป็นแพขนาดใหญ่และลอยต่ำจนรู้สึกเหมือนจะเอื้อมไปจับได้ และคงเป็นที่มาของชื่อประเทศตามภาษามาวรีที่ว่า Aotearoa หมายถึง "ดินแดนแห่งทิวเมฆยาวสีขาว" นั่นเอง