Home Tags Sonnet 18

Tag: Sonnet 18

Romantically Realistic

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าชื่อวิลเลียม เชกสเปียร์ เป็นที่รู้จักกันดีของนักอ่านทั่วไปว่า เป็นชื่อของกวีชาวอังกฤษผู้เรืองนามในสมัยเอลิซาบีธัน (ค.ศ. ๑๕๕๘ – ค.ศ. ๑๖๐๓) รวมถึงเป็นกวีเอกของโลกคนหนึ่งด้วย หลายคนอาจจะรู้จักเชกสเปียร์ดีกว่าในฐานะของผู้ประพันธ์บทละครอมตะหลายเรื่อง เช่น Romeo and Juliet, Twelfth Night, Hamlet, Macbeth, A Midsummer Night’s Dream เป็นต้น แต่นอกเหนือจากผลงานในรูปแบบบทละครแล้ว งานประพันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เชกสเปียร์เป็นขวัญใจผู้รักวรรณกรรมอังกฤษอย่างมาก ได้แก่ ซอนเน็ต (Sonnet บทกวี ๑๔ บรรทัด) โดยเฉพาะซอนเน็ตหมายเลข ๑๘