ผู้ที่เคยผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงจนถึงขั้นชีวิต มักได้รับผลกระทบทางจิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ในทางการแพทย์ เรียกอาการดังกล่าวว่า PTSD

PTSD ย่อมาจาก Post-traumatic Stress Disorder หรือ โรคเครียดภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญ

โรคนี้คืออะไร มีอาการอย่างไร

และจะรักษาให้หายขาดได้หรือไม่
ลองมาฟังรศ.พญ. รัศมน กัลยาศิริ
จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในรายการ “คุยกับหมอจิตเวช” ตอนที่ 12 เรื่อง “โรค PTSD”