วันนี้ขอทำความเข้าใจเรื่อง Finite vs. Non-finite Verbs และความสำคัญต่อการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ…

กริยา (หลักและช่วย) ทุกตัวในภาษาอังกฤษจะต้องถูกกำหนดความแท้และไม่แท้ (Finiteness) เมื่อปรากฏอยู่ในประโยค    เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่าในแต่ละ Independent clause และ Finite Dependent Clause (Adverb Clause/ Adjective Clause/ Noun Clause) จะต้องมี Finite Verb เป็นอย่างน้อย 1 ตัว และประโยคจะไม่มีความสมบูรณ์หากไม่มี Finite Verb ประกอบอยู่… แต่คำถามที่เกิดขึ้นก็คือ เราทราบไหมว่า Finite Verb นั้น จริงๆ แล้วคือตัวไหนกันแน่…

 • •• Finite Verbs คือ กริยาแท้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยตรงกับประธาน (Subject) ในประโยคมากที่สุด อาจจะเป็น

1) กริยาที่ Agree ไปกับประธานในรูปของ Subject-Verb Agreement

 • She [is] my sister.
 • He [speaks] very fast.

2) กริยาตัวแรกที่ถูกกำหนดความเป็น Tense ในประโยค

 • We [went] to the movies yesterday.
 • I [brush] my teeth two times a day.
 • We [have] (eaten) already.
 • My brother [is] (cooking).

3) กริยาที่เป็นกริยาตัวแรกในโครงสร้างกริยาวลีที่อาจประกอบด้วยทั้ง Auxiliary Verbs และ Main Verbs

 • She [will] (be) (traveling) to Spain next week.
 • He [could] (have) (told) us earlier.

กริยาใน [ ] คือ Finite Verbs ส่วนกริยาใน ( ) คือ Non-finite Verbs

จากสามข้อข้างต้นนั้น เราสรุปได้ว่า…

A) การที่กริยาจะเป็น Finite verbs ได้หรือไม่นั้น ไม่เกี่ยวกับว่ากริยานั้นจะต้องเป็นกริยาหลัก (Main verbs) เพราะกริยาช่วยทั้ง Modal และ Primary Auxiliaries นั้น สามารถเป็น Finite Verb ของประโยคได้

B) บางคนอาจจะงงว่าในสองประโยคข้างต้นอย่าง…

 • She [will] (be) (traveling) to Spain next week.
 • He [could] (have) (told) us earlier.

เหตุใด will และ could จึงถือเป็น Finite Verbs … เรามีวิธีพิสูจน์ง่ายๆ ก็คือ หากเราตัดกริยาทั้งสองตัวนี้ออกจากประโยค จะทำให้ประโยคที่เหลือเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์เพราะขาด Finite Verbs ไป …

*She (be) (traveling) to Spain next week.

*He (have) (told) us earlier.

วิธีทำให้ประโยคกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งก็คือ ทำให้กริยาตัวแรกที่ตามหลังประธานนั้น Agree ไปกับประธาน และกำหนดความเป็น Tense ที่เหมาะสม… หากแต่ความหมายจะเปลี่ยนไปจากประโยคเดิม…

*She [is] (traveling) to Spain next week.

*He [has] (told) us earlier.

C) ใน Progressive และ Perfect Tenses ทั้ง Present และ Past นั้น Finite Verbs คือ Auxiliary Be และ Have ที่ประกอบเป็นตัวแรกของ Verb Phrases

 • She [was] (singing).
 • We [have] (arrived).

ใน Present และ Past Simple Tenses นั้น Finite Verbs คือ Main Verbs ตัวแรก ซึ่ง Agree กับประธานตามกฎ Subject-Verb Agreement

 • He [laughs] all the time.
 • She [told] us the truth.

แต่ในรูปปฏิเสธของ Present และ Past Simple นั้น Finite Verbs คือรูป Auxiliary ‘Do’ ส่วน laugh และ tell จะกลายเป็น Non-finite verb (ในรูป Infinitive)

 • He [doesn’t] (laugh) all the time.
 • She [didn’t] (tell) us the truth.

•• Non-finite verbs คือ กริยาไม่แท้ที่ไม่ได้สัมพันธ์ใกล้เคียงโดยตรงกับประธาน หรือไม่ก็ไม่ได้มีประธานประกอบมาด้วย ลำพัง Finite Verbs สามารถปรากฏได้มากกว่าหนึ่งตัวในกริยาวลีหรือในประโยค ซึ่งจริงๆ แล้วจำนวน Non-finite Verbs ในประโยคนั้นมีจำนวนมากมาย แต่หากประโยคที่เราตั้งใจเขียนนั้นไม่มี Finite Verb ประกอบอยู่ ก็จะไม่ถือว่าเป็นประโยค…

*My boss talking to my friend.

*She not have many friends.

*My friend sent to hospital.

Non-finite Verbs ประกอบด้วยรูป:

 • Infinitive (ทั้ง To และ Without To)

– I want (to drink) orange juice.

– We didn’t (help) him (carry) his luggage.

 • Present Participle (รูป –ing)

– (Entering) the room, I saw someone (hiding) under the bed.

 • Past Participle (รูป –ed และ –en)

– The project has (been) (implemented).

– Most of the rice (grown) in this town is (exported).

 • Gerund (รูป –ing)

– I enjoy (watching) tennis.

++ ปัญหาสำคัญคือ การที่ไม่สามารถกำหนด Finite Verbs เวลาเขียนประโยคได้ ทำให้ประโยคที่ผู้เรียนหลายคนเขียนนั้น เป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดปัญหาในการเขียนประโยค Simple Tenses ในรูปปฏิเสธ โดยผู้เรียนบางคนไม่เข้าใจว่ากริยาหลักเดิมในรูปบอกเล่าจะต้องถูกเปลี่ยนให้เป็น Non-finite verbs ในรูป Infinitive…

– She works on Sunday.

– She doesn’t (work) on Sunday.

– He met us last week.

– He didn’t (meet) us last week.

ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ ทำให้อธิบายได้ชัดเจนว่าเหตุใดจึงไม่สามารถเขียนตามนี้ได้…

*She doesn’t works on Sunday.

*He didn’t met us last week.

* = ประโยคผิดไวยากรณ์

————

โดย AJ.TRT

27 June 2015