Home Tags การเงิน

Tag: การเงิน

เก็บสาระสำคัญ อนุสนธิอำนาจหลัง 14 ตุลา 2516 – 6 ตุลา 2519 ตอนที่ 8:...

ในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2529-2539) เศรษฐกิจไทยเติบโตรวดเร็วมาก แต่การเปิดเสรีทางการเงินหละหลวม ตามด้วย BIBF ในปี พ.ศ. 2536 ทำให้ระบบการเงินการลงทุนขยายตัว ก่อให้เกิดปัญหาหนี้ต่างประเทศ ความไม่มีเสถียรภาพของการดำเนินนโยบายที่มีหลายรัฐบาลและมาตรฐานการกำกับดูแลสถาบันการเงินที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้หนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) พุ่งขึ้นถึง 52% ของสินเชื่อรวมในสถาบันการเงิน