Home Tags Direct object

Tag: direct object

Direct VS Indirect Objects

วันนี้ขอว่าด้วยเรื่องของ 'Direct' และ 'Indirect' Objects ในภาษาอังกฤษ... มุมมองอีกมุมจากการท่องจำที่ว่า “กรรมตรงเป็นของ กรรมรองเป็นคน”