Home Tags Pronouns

Tag: Pronouns

Possessive Adjectives

Possessive Adjectives ถือเป็นประเภทหนึ่งของ Determiners หรือคำกำกับนาม โดยในที่นี้ กำกับความเป็นเจ้าของของนามที่ตามมา ประกอบด้วย my/ your/ our/ their/ his/ her/ its ...