Possessive Adjectives

ถาม: Possessive Adjectives เป็น Adjectives หรือไม่ …

ตอบ: ไม่เป็น

  • •• Possessive Adjectives ถือเป็นประเภทหนึ่งของ Determiners หรือคำกำกับนาม โดยในที่นี้ กำกับความเป็นเจ้าของของนามที่ตามมา ประกอบด้วย my/ your/ our/ their/ his/ her/ its … แม้จะวางไว้หน้านาม แต่คำเหล่านี้ไม่ได้ขยายหรือบอกคุณสมบัติของคำนามที่ตามมา
  • •• จำนวนสมาชิกของ Possessives พวกนี้มีจำกัดเพียง 7 ตัว และการสร้างคำเพิ่มขึ้นมาใหม่นั้นเป็นไปได้ยาก ต่างจาก Adjectives ที่มีจำนวนสมาชิกมากมาย
  • •• Possessives ถือเป็นส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ที่ในบางกรณีจำเป็นต้องมีอยู่เพื่อมากำหนดความถูกต้องของคำนามนับได้เอกพจน์ ซึ่งถ้าไม่มี Possessives อาจทำให้นามวลีในประโยคไม่สมบูรณ์ ในขณะที่ Adjectives นั้นไม่ได้สร้างความสมบูรณ์ทางโครงสร้างให้กับนามวลีตัวนั้น ตัวอย่างเช่น …
  1. My green wallet was stolen.

* B. Green wallet was stolen.

  1. My wallet was stolen.

ถาม: Possessive Adjectives เป็น Pronoun หรือไม่

ตอบ: ไม่เป็น

  • •• Possessive Adjectives เป็นคนละประเภทกับ Possessive Pronoun แม้ว่าจะแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกันก็ตาม Possessive Adjectives ถือเป็น Determiners ซึ่งหมายความว่าจะต้องเกิดพร้อมกับคำนามที่มันมากำกับเสมอ ในขณะที่ Possessive Pronouns นั้นเป็นรูปสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของที่แทนคำนาม พูดง่ายๆ คือตัวมันได้รวมคำนามไว้เป็นส่วนหนึ่งแล้ว เมื่อมี Possessive Pronouns จะไม่มีคำนามปรากฏให้เห็นอีก…

Possessive Adjectives Vs. Possessive Pronouns

My — Mine

Your — Yours

Our — Ours

Their — Theirs

His — His

Her — Hers

Its — Its

Examples:

  • This is my house. (Possessive Adjective)
  • This house is mine. (Possessive Pronoun)
  • Your house is big, but mine is small.

Your = Possessive Adjective

mine = Possessive Pronoun

สรุปได้ว่า Possessive Pronoun มีค่าเท่ากับ Possessive Adjective + Noun นั่นเอง…

โดย AJ.TRT

1 กรกฎาคม 2015