ที่มารูป : http://www.aturningpoint.com

โดย Average Joe

26 กุมภาพันธ์ 2011

The Road Not Taken

Robert Frost

Two roads diverged in a yellow wood,

And sorry I could not travel both

And be one traveler, long I stood

And looked down one as far as I could

To where it bent in the undergrowth;

 

Then took the other, as just as fair

And having perhaps a better claim,

Because it was grassy and wanted wear;

Though as for that, the passing there

Had worn them really about the same,

 

And both that morning equally lay

In leaves no step had trodden black.

Oh, I kept the first for another day!

Yet knowing how way leads on to way,

I doubted if I should ever come back.

 

I shall be telling this with a sigh

Somewhere ages and ages hence:

Two roads diverged in the woods, and I –

I took the one less traveled by,

And that has made all the difference.

k69

ที่มารูป : https://colinon.wordpress.com

ทางที่ไม่ได้เลือกเดิน

รอเบิร์ต ฟรอสต์

ในป่าสีเหลือง ทางหนึ่งแยกออกเป็นสองแพร่ง

น่าเสียดายไม่อาจแบ่งเลือกสัญจรได้ทั้งคู่

ข้าฯ ผู้เดินทางลำพังยืนยั้งตรึกตรองดู

มองไปสู่ทางสายหนึ่งที่ทอดไกล

จนมันเลือนหายไปในพุ่มไพรพฤกษ์

 

ครั้นลองมองอีกสายที่งามไม่ต่าง

และทางนั้นอาจเย้ายวนชวนพิศกว่า

เพราะมีผืนหญ้าหนาขนัด ต้องใจต้องตา

แม้กระนั้น ร่องรอยผู้ผ่านมา

ยังยากหาบนสองทางเช่นเดียวกัน

 

ยามรุ่งเช้าวันนั้น ใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่เกลื่อนกลาด

ต่างยังไม่มีรอยบาทย่ำให้ดำเปื้อน

โอ เส้นทางสายแรก วันหลังข้าฯ จะมาเยือน

แม้โอกาสลางเลือน เพราะเส้นทางที่เลือกช่างยาวไกล

และไม่รู้ว่าวันใดจะได้หวนกลับมา

 

เมื่อกาลเวลาหมุนผ่าน ณ ที่หนึ่งที่ใด

ตัวข้าฯ อาจนั่งถอนใจ พลางเล่าย้อนให้ฟังเล่นๆ

เกี่ยวกับสองทางแยกในป่าใหญ่

ข้าฯ เลือกเดินเส้นทางที่น้อยคนไป

และทางนั้นได้กำหนดตัวตนที่ข้าฯ เป็น