Adjectives VS Determiners

เรามาดูความแตกต่างในเบื้องต้นของ Adjectives (คำคุณศัพท์) กับ Determiners (คำกำกับนาม) ในภาษาอังกฤษกัน … (ในรายละเอียด อาจจะมีซับซ้อนหรือมีข้อยกเว้น แต่จะขอพูดในแบบกว้างๆ ก่อนครับ)

ในโครงสร้างของ Noun phrases (นามวลี) ในภาษาอังกฤษ Adjectives และ Determiners จะอยู่ในตำแหน่งหน้าคำนาม เรากำหนดให้ Adjectives ขยายคำนาม ในขณะที่ Determiners กำกับคำนาม ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นคือ Determiners บางตัวจะถูกมองว่าเป็น Adjectives เพียงเพราะวางอยู่หน้าคำนาม และถูกวิเคราะห์ว่าเป็นตัวขยายคำนาม แต่จากตัวอย่าง Noun phrases ด้านล่างนี้ …

— many beautiful cities —

กฎโครงสร้างของนามวลีกำหนดให้ many เป็น Determiner ส่วน beautiful เป็น Adjective และ cities เป็น (Head) Noun ซึ่งหากจะกำหนดโครงร่างคร่าวๆ ก็จะเป็น

Determiner – Premodifier – Noun

ซึ่งตรงนี้ ได้แยก Determiner ออกจาก Adjective ซึ่งเป็น Premodifier อย่างชัดเจน

เราลองมาดูในรายละเอียดเพิ่มเติมว่า Adjectives ต่างจาก Determiners ในส่วนใดบ้าง

1) Adjectives คือคำขยายนาม และบอกคุณสมบัติของนาม ไม่ว่าจะเป็นขนาด รูปร่าง ลักษณะ สี นิสัย เป็นต้น ในขณะที่ Determiners คือคำกำกับนาม ทำหน้าที่กำหนด (Determine) คำนามว่าเป็นชิ้นไหน (Demonstratives – คำชี้เฉพาะ) เป็นของใคร (Possessives – คำแสดงความเป็นเจ้าของ) มีมากเท่าไร (Quantifier – คำบอกปริมาณ) มีจำนวนเท่าไร (Cardinal Numbers – เลขจำนวนนับ) อยู่ในลำดับที่เท่าไร (Ordinal Numbers – เลขลำดับ) ลองพิจารณาตัวอย่างด้านล่างนี้ …

1.1 a few people

1.2 a little sugar

1.3 a good girl

1.4 a few good girls

ในข้อ 1.1 และ 1.2 การใช้ a few และ a little ซึ่งเป็น Determiners นั้น ต้องเลือกใช้กับคำนามต่างชนิดกัน ในที่นี้ Determiners มีผลต่อประเภทและ Grammar ของคำนาม กล่าวคือ a few กำกับนามพหูพจน์นับได้ (Plural countable) และ a little กำกับนามนับไม่ได้ (Uncountable) สรุปได้ว่า Determiners จะกำกับนามต่างประเภทกัน ตามเกณฑ์ของความนับได้นับไม่ได้ และพจน์ (เอกพจน์ / พหูพจน์)

ส่วนข้อ 1.3 และ 1.4 Adjective ‘good’ ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนความนับได้และพจน์ของคำนาม

•• ด้วยเหตุนี้ คำอย่าง this/ that/ these/ those/ all/ several/ much/ many/ some/ a/ an/ the คือ Determiners ไม่ใช่ Adjectives •••

2) เมื่อ Head noun เป็นคำนามเอกพจน์นับได้ (Singular Countable) กฎโครงสร้างของนามวลีจะไม่อนุญาตให้ Noun phrase นี้ ประกอบขึ้นจาก Head noun เพียงตัวเดียวเมื่ออยู่ในประโยคได้ เพราะโครงสร้างจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมี Determiner ประกอบ

2.1 *Cat is lovely. (* หมายถึง ประโยคนั้นผิดหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ)

2.2 My cat is lovely.

2.3 Cats are lovely.

ในข้อ 2.1 Cat ไม่สามารถทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคได้ ด้วยคำนามเอกพจน์นับได้ไม่สามารถอยู่เดี่ยวๆ โดยไม่มี Determiner มาขยาย เหมือนเช่นข้อ 2.2

ในขณะที่ข้อ 2.3 คำนาม Cats ไม่จำเป็นต้องมี Determiner กำกับเนื่องจากเป็นคำนามพหูพจน์ หากเราลองเอา Adjective ‘big’ มาวางไว้หน้า cat ในข้อ 2.1 เป็น *‘Big cat is lovely.’ ก็ยังเป็นประโยคที่ไม่ถูกต้องอยู่ดี ในจุดนี้ เราสามารถแยก Determiners ออกจาก Adjectives ได้อย่างค่อนข้างชัดเจน

3) ในโครงสร้างของนามวลี Determiners จะอยู่ในตำแหน่งก่อน Adjectives เสมอ และ Determiners สามารถเกิดได้มากกว่า 1 ตัวในโครงสร้างเช่นกัน…

3.1 all her good American friends

3.2 all the small buildings

3.3 all animals

ในข้อ 3.3 all เป็น Determiner ตัวเดียวในโครงสร้าง ส่วนในข้อ 3.1 และ 3.2 all เป็น Determiner ที่เกิดในตำแหน่งก่อน Determiner อีกตัว ได้แก่ her ใน 3.1 และ the ใน 3.2 ทำให้ all ในที่นี้ถือเป็น Pre-determiners ซึ่งเป็น Determiner ที่เกิดก่อนอีกตัว ในขณะที่ Adjectives อาจมีจำนวนมากกว่า 1 ตัวในโครงสร้างได้เช่นกัน โดยต้องอิงจากกฎการวางลำดับของ Adjectives ในโครงสร้างนามวลี ตัวอย่างในข้อ 3.1

4) ในความเป็นคำขยายนามของ Adjectives ไม่จำเป็นว่าตำแหน่งต้องอยู่หน้านามเสมอ ตำแหน่งของ Adjectives อาจอยู่หลัง Verb to be หรือ Linking Verbs ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น

4.1 I hate that difficult question.

4.2 That question is difficult.

ในทางตรงกันข้าม ความเป็นคำกำกับนามของ Determiners ตัวมันต้องกำกับหน้าคำนามและต้องมีคำนามอยู่ด้วยตลอดเท่านั้น

4.3 Do you want some pizza?

4.4 Do you want some?

ในข้อ 4.3 some เป็น Determiner เพราะไปกำกับนาม pizza แต่เมื่อคำนามที่ถูกกำกับอย่าง pizza หายไปในข้อ 4.4 แล้ว some จะกลายเป็น Pronoun (คำสรรพนาม) ไป เพราะได้กลายเป็นรูปที่แทนนาม (Noun substitute) pizza ไปแล้ว ลองศึกษาตัวอย่างเพิ่มเติมด้านล่างนี้ …

4.5 This show is amazing.

4.6 This is amazing.

4.7 Some students hate grammar.

4.8 Some of the students hate grammar.

ข้อ 4.5 และ 4.7 This และ Some เป็น Determiners ส่วน 4.6 และ 4.8 This และ Some เป็น Pronouns

5) Adjectives ถือเป็นประเภทของคำแบบเปิด (Open Categories) คือ เปิดรับจำนวนคำที่เป็น Adjectives เข้ามาเป็นสมาชิกได้ไม่จำกัด จำนวนของ Adjectives ในภาษาอังกฤษมีมากมายและหาความหมายแบบ Lexical Meanings ได้จากพจนานุกรม ส่วน Determiners เป็นประเภทของคำแบบปิด (Closed Categories) คือ มีจำนวนสมาชิกจำกัดและไม่เปิดรับคำที่เป็น Determiners ตัวใหม่ๆ เข้ามาได้ง่าย และความหมายของ Determiners นั้นเป็นความหมายทางไวยากรณ์ หรือ Grammatical Meanings โดยเราจะไม่สนเรื่องของความหมายที่เปิดเจอในพจนานุกรมมากเท่ากับการใช้และไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคำพวกนี้ ผู้เรียนสามารถจำได้ไม่ยากว่า Determiners ในภาษาอังกฤษมีตัวใดบ้าง แต่จะปวดหัวกับการใช้โดยเฉพาะเมื่อต้องพิจารณาประเภทของคำนามที่มาประกอบ ในขณะที่จะไม่มีวันจำได้หมดว่า Adjectives ทั้งหมดในภาษาอังกฤษมีกี่ตัวและมีอะไรบ้าง

โดย AJ.TRT
26 June 2015