Home Tags ความยากจน

Tag: ความยากจน

สะอึก! คนรวยลงทุนนอกประเทศเพิ่มขึ้น แต่คนจนในประเทศมีมากขึ้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยสรุปธุรกิจปี พ.ศ. 2559 โต 24% นักลงทุนชาวไทยแห่ลงทุนในต่างประเทศ ส่วนใหญ่ไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 1.86 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ที่ 8.7 หมื่นล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 9.8 หมื่นล้านบาท หรือ 112.5% รองลงมาคือประเทศญี่ปุ่น 1.35 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ที่ 8.27 หมื่นล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 5.2 หมื่นล้านบาท หรือ 63.9% กลุ่มอาเซียนเป็นภูมิภาคที่นักลงทุนไทยไปลงทุนเพิ่ม โดยในปี พ.ศ. 2559 มีการลงทุนรวม 1.01 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ที่ 7.5 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.7 แสนล้านบาท คิดเป็น 36%

หาบเร่ แผงลอย อัตลักษณ์ชุมชนเมือง

หากพิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากงานศึกษาหลายชิ้น ระบุว่าผู้ค้าหาบเร่แผงลอยมีทั้งชาวกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แต่สัดส่วนของผู้ประกอบอาชีพชาวต่างจังหวัดจะสูงขึ้น ด้วยสาเหตุความยากจนในภาคเกษตรกรรมและปํญหาการกระจายรายได้อย่างไม่เป็นธรรมระหว่างกรุงเทพฯ และชนบท

ฉันอยากกินเต้าหู้ของเธอ

ที่เมืองจีนถ้ามีใครมาพูดกับคุณว่า “我想吃你豆腐。”ที่แปลว่า “ฉันอยากกินเต้าหู้ของเธอ” ไม่ได้หมายความว่าเขาอยากให้เราหาเต้าหู้ให้กิน หรือนึกว่าเราขายเต้าหู้อะไร แต่เป็นสำนวนหมายถึงเขาอยากแตะเนื้อต้องตัวคุณต่างหาก สำนวนนี้มีน้ำเสียงออกไปทางทีเล่นทีจริงมากกว่าหมายจะทำอนาจารจริงจัง และคนจีนเองก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคำพูดหยาบคายนัก เดิมทีเข้าใจว่ามักเป็นผู้ชายเอาไว้พูดกับผู้หญิง แต่ในความเป็นจริง ก็เห็นว่ามีผู้หญิงสมัยใหม่ใจกล้าพูดกับผู้ชายแบบนี้ด้วยเหมือนกัน

คนไทยปัจจุบัน น่าเป็นห่วงอนาคต

ในประเทศไทยปัจจุบันมีประชากร 65.9 ล้านคน เป็นชาย 32.1 ล้านคน (49%) หญิง 33.4 ล้านคน (51%) มีสัญชาติไทย 62.3 ล้านคน ไม่มีสัญชาติไทย 3.2 ล้านคน อายุ 15 ปี ขึ้นไปมี 55.83 ล้านคน อยู่ในกำลังแรงงาน 38.3 ล้านคน โดยที่ 37.6 ล้านคนมีงานทำ อีก 4.3 แสนคนว่างงาน ส่วนที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ไม่พร้อมทำงานมี 17.45 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน นักศึกษา คนชรา เป็นต้น

รายได้กับรายจ่ายคนไทย ฟ้าไม่ปรานีใคร

หากกล่าวถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ Gross Domestic Product, GDP อันหมายถึง รายจ่ายเพื่อบริโภค + รายจ่ายเพื่อการลงทุน + รายจ่ายของรัฐบาล + รายจ่ายของต่างประเทศที่ซื้อสินค้าผลิตในประเทศไทย ในกลุ่มประเทศอาเซียน คนไทยมีรายได้เฉลี่ยเป็นอันดับที่ 4 ในขณะที่ค่าแรงงานเป็นอันดับที่ 3 ของตลาดอาเซียน